B2B

REGULAMIN

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ B2B CEDRUS

 

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem internetowej Platformy Sprzedażowej B2B przez firmę Cedrus Hurtownia Ogrodnicza sp. z o.o.

 

§ 1. Postanowienia ogólne i korzystanie z Platformy Sprzedażowej B2B

 

 1. Cedrus Hurtownia Ogrodnicza sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej artykułów z branży ogrodniczej i okołoogrodniczej i.in. i w tym zakresie jest właścicielem internetowej platformy sprzedażowej B2B służącej do wspomagania i obsługi sprzedaży produktów klientom hurtowym.
 2. Wszelkie prawa do platformy sprzedażowej B2B, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Platformy B2B, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 3. Platforma działa na pod adresem: http://zgora.cedrus24.pl
 4. Sprzedawca nie ponosi wobec Kontrahenta lub innych podmiotów jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakikolwiek brak możliwości korzystania z platformy, a w szczególności przerwy powstałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, itp.) lub innych okoliczności.
 5. Każdy z Kontrahentów, który chciałby korzystać z możliwości dokonywania zakupów za pośrednictwem platformy sprzedażowej B2B CEDRUS musi dokonac rejestracji na stronie http://zgora.cedrus24.pl/Profil/LogOn, poprzez zaakceptowanie polecenia "Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się." i wypełnienie wszystkich niezbędnych do rejetracji danych ("Adres email"; "Dane do wysyłki"; "Dane firmy"; opcjonalnie "Uwagi").
 6. Kontrahent jest zobowiązany podać w trakcie rejestracji dane Pracownika podstawowego (w szczególności: imię i nazwisko oraz adres poczty elektroniczej e-mail), któremu przydzielone zostanie własne konto wraz z hasłem dostępu. Dalsze udostępnianie konta innym pracownikom upoważnionym do kompletowania „Zamówień” wewnątrz firmy Kontrahenta leży po stronie Kontrahenta.
 7. Każdy z Kontrahentów jest uprawniony do dokonywania Zamówień jedynie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i zobowiązuje się nie udostępniać loginu i hasła innym podmiotom nieuprawnionym. W przypadku udostępnienia loginu i hasło podmiotom nieuprawnionym i wystąpienia z tego powodu po stronie Sprzedawcy szkody, Kontrahent będzie zobowiązany do jej naprawienia w całości.
 8. Kontrahent ponosi w całości odpowiedzialność za działania swoich pracowników oraz innych osób, którym udostępni hasło i login. Kontrahent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Sprzedawcy na piśmie o zmianie Pracownika podstawowego lub o ograniczeniu jego upoważnienia do działania w imieniu i na rzecz Kontrahenta. Zmiana Pracownika podstawowego jest skuteczna względem Sprzedawcy od następnego dnia roboczego po zgłoszeniu zmiany.

 

§2. Bezpieczeństwo i polityka prywatności

 

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kontrahenta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kontrahenta Strony Internetowej Platformy Sprzedażowej B2B lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Kontrahentów przez osoby nieuprawnione, dlatego Kontrahenci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 3. W celu skorzystania z platformy Kontrahent jest zobowiązany do dokonania rejestracji w platformie oraz podania danych wymaganych do rejestracji. Kontrahent ma dostęp do danych jego dotyczących oraz możliwość ich zmiany i aktualizacji. Kontrahent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w procesie rejestracji oraz przy dokonywaniu zamówienia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) do celów realizacji niniejszego regulaminu oraz umowy o współpracy, a także poszczególnych zamówień.
 4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta i Profilu Kontrahenta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Kontrahent nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Kontrahenta.
 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Kontrahenta Przewoźnikowi w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy Towaru.

 

§3. Składanie i realizacja  zamówień

 

 1. Opisy oraz zdjęcia produktów oferowanych przez Sprzedawcę poprzez platformę mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby były one zgodne z rzeczywistością, jednakże nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów. Takie uchybienia lub błędy nie mogą być jednak podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Kontrahenta. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kontrahent jest zobowiązany przed wyborem towaru skontaktować się ze Sprzedawcą w celu uzyskania stosownych wyjaśnień.
 2. Platforma sprzedażowa B2B Sprzedawcy przedstawia podstawową listę produktów wraz z precyzującymi je atrybutami. Lista produktów nie uwzględnia towarów oraz rozwiązań, które są sprowadzane i udostępniane do sprzedaży na podstawie indywidualnych zamówień Kontrahenta.
 3. Opisy i zdjęcia produktów oraz wszelkie inne materiały umieszczone na platformie B2B Sprzedawcy mogą być kopiowane i wykorzystywane wyłącznie po uzyskaniu zgody od firmy Cedrus Hurtownia Ogrodnicza sp. z o.o.
 4. Wszystkie ceny na platformie są wyrażone w złotych polskich (PLN). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub rozbieżności Kontrahent jest zobowiązany przed wyborem towaru skontaktować się ze Sprzedawcą w celu uzyskania stosownych wyjaśnień.
 5. Platforma sprzedażowa B2B Sprzedawcy przedstawia "Ceny Bazowe" towarów, które są obowiązującymi cenami hurtowymi brutto oraz ceny zakupowe z uwzględnionymi rabatami, widniejące w tym samym wierszu tabeli jako "Ceny Netto" i "Ceny Brutto".
 6. Na produkty zakupione poprzez platformę Kontrahentowi przysługuje taki sam rabat, jak przy innej formie zakupu (zamówienia mailowe i telefoniczne). Poziom rabatowy wynika z indywidualnych, pisemnych ustaleń pomiędzy Sprzedającym a Kontrahentem i stanowi integralną część warunków handlowych pomiędzy podmiotami.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany cen produktów oferowanych poprzez platformę oraz przeprowadzania akcji promocyjnych.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępności towarów, dodawania i wycofania poszczególnych produktów z oferty bez podawania przyczyn oraz przyporządkowania towarów do odpowiednich grup według uznania.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak produktów w ofercie, za przestoje w możliwości dokonywania Zamówień, jak również za zmiany cen produktów.
 10. Zamówienia mogą składać wyłącznie zarejestrowani Kontrahenci, którzy otrzymali dostęp do Platformy Sprzedażowej wyłącznie za zgodą Sprzedawcy.
 11. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość oraz treść przesłanego Zamówienia oraz za konsekwencje wynikające z realizacji złożonego Zamówienia (w szczególności za konsekwencje natury logistycznej i finansowej).
 12. Zamówienia będą realizowane w kolejności ich składania. Zamówienia złożone w święta, dni wolne oraz po godz. 13.00 danego dnia będą realizowane według kolejności złożenia zamówienia od pierwszego dnia roboczego następującego pod tych dniach.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień na innych warunkach niż wskazane w niniejszym regulaminie, co dotyczy w szczególności zamówienia większej ilości produktów lub produktów o większej wartości. W tym przypadku warunki realizacji zamówienia ustalane będą indywidualnie między podmiotami.
 14. Kontrahent może odstąpić od realizacji zamówienia w ciągu 3 dni od daty jego złożenia, nie później jednak niż dzień przed ustalonym terminem dostawy.
 15. Kontrahent, który chce zrezygnować z realizacji złożonego zamówienia musi w tym celu wysłać drogą elektroniczną stosowne oświadczenie na adres e-mail Sprzedawcy: b2b@cedrus.zgora.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od realizacji zamówienia musi zawierać dane Kontrahenta oraz numer zamówienia i datę jego złożenia.
 16. Kontrahent może odstąpić od Umowy Sprzedaży w ciągu 3 dni od daty jej zawarcia, nie później jednak niż dzień przed ustalonym terminem dostawy.
 17. Kontrahent może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: b2b.cedrus.zgora.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Kontrahentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 18. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży w wyznaczonym terminie 3 dni, jest ona uważana za niezawartą.
 19. Jeśli Kontrahent złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego Zamówienie do realizacji, oferta zawarcia Umowy Sprzedaży przestaje wiązać.
 20. Informacje zawarte na platformie sprzedażowej B2B Sprzedawcy nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Kontrahentów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
 21. Kontrahent może składać zamówienia za pośrednictwem platformy sprzedażowej B2B Sprzedawcy przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 22. Kontrahent korzystający z  platformy sprzedażowej B2B Sprzedawcy ma możliwość przygotowania sobie Oferty wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Sporządzenie oferty następuje przez wybór polecenia "do Koszyka" (oraz wyboru żądanej ilości produktu) obok danego produktu prezentowanego na Stronie Internetowej Platformy. Każda Oferta trafia do Listy Koszyków w Poczekalni i oznaczona jest indywidualnym numerem np. "koszyk/12". Ofertę można przekształcić w Zamówienie. Aby to wykonać należy otworzyć „Szczegóły” wybranego Koszyka, np. "koszyka/12", a kolejno zaakceptować polecenie "Dodaj do Koszyka". Następnie trzeba postępować zgodnie z instrukcją skaładania zamówień.
 23. Kontrahent ma możliwość przekształcenia Oferty w „Zamówienie”. Aby to wykonać Kontrahent musi otworzyć „Szczegóły” oferty w Koszyku 2 i zaakceptować wybrane Towary poprzez dodanie ich do Koszyka. Następnie należy wybrać opcje "Zamówienie" i postępować zgodnie z dalszą instrukcją.
 24. Kontrahent składający Zamówienie za pośrednictwem platformy sprzedażowej B2B Sprzedawcy, kompletuje Zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "do Koszyka" (oraz wyboru żądanej ilości produktu) obok danego produktu prezentowanego na Stronie Internetowej Platformy B2B CEDRUS Kontrahent po skompletowaniu całości zamówienia, akceptuje je poprzez zaznaczenie opcji „Zamówienie” i wskazaniu Sposobu Dostawy, Adresu Dostawy oraz preferowanego terminu dostawy (w uwagach do Zamówienia). Kontrahent jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar. O ewentualnych dodatkowych kosztach dostawy, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży Kontrahent jest informowany drogą mailową przez Sprzedawcę.
 25. W przypadku niespełnienia limitów logistycznych Kontrahent do faktury vat zostanie doliczony koszt dostawy.
 26. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Kontrahenta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 27. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Kontrahenta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, a kolejno potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do systemu.
 28. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.
 29. Po przyjęciu zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę oraz potwierdzeniu przyjęcia  Zamówienia do systemu, Sprzedawca potwierdza Kontrahentowi jej warunki, przesyłając na adres poczty elektronicznej Kontrahenta fakturę vat sprzedaży.
 30. W przypadku płatności w formie przedpłaty Zamówienie będzie zrealizowane po zarejestrowaniu przez Sprzedawcę zapłaty za całość Zamówienia (na rachunek bankowy: Bank: BZ WBK S.A. I o/Sulechów; nr rach.: 90109015800000000119198822). 
 31. Przesłanie Kontrahentowi faktury vat sprzedaży jest jednoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.
 32. Kontrahent może wybrać następujące sposoby płatności za zamówione Towary:
  a)      przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  b)      płatność gotówką:
  - Kontrahent dokonuje płatności gotówkowej u kierowcy,
  będącego pracownikiem Cedrus Hurtowni Ogrodniczej sp. z o.o. (potwierdzając dokonaną płatność na druku dokumentu KP)
  lub
  - „za pobraniem” tzn, że Kontrahent dokonuje płatności gotówkowej u kierowcy,
  będącego pracownikiem firmy kurierskiej (Przewoźnika obsługującego daną dostawę towaru),
  - gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w kasie Sprzedawcy.
 33. Forma płatności ustalana jest indywidualnie przed rozpoczęciem współpracy. W trakcie współpracy forma płatności może ulegać zmianie na wniosek Kontrahenta za zgodą Sprzedawcy lub na podstawie indywidualnych decyzji Sprzedawcy.
 34. Kontrahent jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na fakturze vat sprzedaży o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży oraz o sposobie płatności.
 35. W wypadku niewywiązania się przez Kontrahenta z płatności w wyznaczonym terminie Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Kontrahenta za pośrednictwem poczty elektronicznej. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Kontrahentowi Wezwanie do Zapłaty. Dalsze kroki procesu windykacji realizowane będą zgodnie z przepisami prawa.
 36. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności po stronie Sprzedawcy, co może nastąpić w szczególności w przypadku wystąpienia przeterminowanych zobowiązań Kontrahenta. Kontrahent zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Zamówienia.

 

§4. Dostawa towaru

 

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca poinformuje Kontrahenta o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy Towaru i realizacji zamówienia.
 4. Zamówione Towary są dostarczane do Kontrahenta na adres wskazany w formularzu Zamówienia.
 5. Dostawy mogą być realizowane od poniedziałku do piątku:
  a)      transportem firmowym Sprzedawcy,
  b)      przez firmy kurierskie wybrane przez Sprzedawcę
  c)      w wybranym oddziale Cedrus Hurtowni Ogrodniczej
 6. Dostawy w soboty są możliwe na podstawie indywidualnych ustaleń.
 7. Orientacyjne godziny dostawy dokonywanej  transportem firmowym Sprzedawcy lub  transportem firmowym Sprzedawcy ustalane są indywidualnie między podmiotami. Kontrahent jest zobowiązany do zapewnienia obecności osoby upoważnionej do odbioru dostawy w podanych godzinach.
 8. Kontrahent może odebrać towar transportem własnym z magazynu wybranego oddziału hurtowni Sprzedawcy po uprzednim ustaleniu terminu odbioru towaru.
 9. Kontrahent powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności  Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Sprzedawcy lub przewoźnika spisania właściwego protokołu szkodowego.
 10. Sprzedawca zgodnie z wolą Klienta dołącza do przesyłki będącej przedmiotem fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sprzedawcy, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Kontrahentem termin i koszt Dostawy.
 12. Koszty Dostawy ponosi Kontrahent jeśli jego zamówienie nie spełnia minimum logistycznego - wartość Zamówienia nie przekracza kwoty 150 zł netto. Koszt dostawy jest ustalany indywidualnie, w zależności od wymiarów, wagi i charakteru przesyłki, a Kontrahent jest o tym koszcie informowany przed wystawieniem faktury vat sprzedaży.
 13. Potwierdzeniem odbioru towaru jest podpis upoważnionego przez Kontrahenta pracownika, na fakturze VAT lub dokumencie WZ, lub dowód dostarczenia towaru przez Przewoźnika. 
 14. Kontrahent przeprowadza kontrolę zgodności dostarczonego towaru z fakturą VAT lub dokumentem WZ,  oraz dokonuje oceny ewentualnych uszkodzeń opakowania w momencie odbioru dostawy.
 15. W przypadku niezgodności Kontrahent sporządza wraz z przewoźnikiem protokół różnic lub protokół szkodowy, który po jego podpisaniu przez Kontrahenta oraz przewoźnika stanowi podstawę do złożenia reklamacji.

 

§ 5. Reklamacje

 

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kontrahenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (na zasadach rękojmi).
 2. Kontrahent ma możliwość złożenia reklamacji za pośrednictwem platformy sprzedażowej B2B Sprzedawcy korzystając z formularza reklamacyjnego w zakładce „Reklamacje”.
 3. Jeżeli Towar ma wadę Kontrahent może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kontrahenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
  b) Kontrahent może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kontrahenta inny sposób zaspokojenia.
  c) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kontrahenta.
 4. Kontrahent, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.

 

§6. Ochrona tajemnicy handlowej

 

 1. Kontrahent zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych, finansowych, organizacyjnych, technologicznych, ekonomicznych oraz innych informacji dotyczących Sprzedawcy, otrzymanych w trakcie współpracy, bez względu na formę ich przekazania, jeżeli informacje takie nie są udostępniane publicznie.
 2. Powyższe nie dotyczy sytuacji gdy ujawnienie informacji następuje na żądanie upoważnionych organów państwowych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. W takiej sytuacji Kontrahent jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o ujawnieniu informacji w ciągu 7 dni.
 3. Obowiązek ten rozciąga się na cały okres trwania współpracy, jak również na okres 3 lat od jej zakończenia.
 4. W przypadku naruszenia wskazanego w pkt. 1 obowiązku Sprzedawca ma możliwość dochodzenia odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez bezprawne ujawnienie informacji poufnych.

 

§7. Postanowienia końcowe

 

 1. W związku z umową sprzedaży oraz niniejszym regulaminem Kontrahent zobowiązany jest nie ujawniać jakichkolwiek tajemnic handlowych Sprzedawcy (tajemnica przedsiębiorstwa), którą objęte są w szczególności wszelkie nieujawnione publicznie informacje i dane bez względu na ich formę uzyskane przez Kontrahenta od Sprzedawcy; dotyczy to w szczególności: hasła, loginu oraz wszelkich danych dotyczących zasad działania oraz dostępu do platformy sprzedażowej B2B Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu, a szczególności dostępności oraz warunków dotyczących korzystania z platformy. Zmiana regulaminu może nastąpić przez umieszczenie na stronie internetowej platformy nowej wersji regulaminu lub zmian do regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich umieszczenia na stronie internetowej platformy. Kontrahent jest zobowiązany do bieżącego monitorowania publikowanych zmian regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego akceptacji przez Kontrahenta i obowiązuje przez czas nieokreślony.
 4. Akceptując niniejszym regulamin Kontrahent zobowiązuje się do jego przestrzegania. Złożenie zamówienia poprzez platformę sprzedażową B2B Sprzedawcy jest równoznaczne z akceptacją aktualnego regulaminu.
 5. Wszelkie wymagane przez Sprzedawcę dokumenty powinna podpisać osoba upoważniona do reprezentowania Kontrahenta oraz powinny zostać opatrzone pieczęcią firmową.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy aktywowania konta Kontrahenta bez podania przyczyny.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania współpracy i usunięcia konta Kontrahenta bez podania przyczyny.
 8. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 9. Kontrahenta obowiązują postanowienia Ogólnych Warunków Współpracy ustalane indywidualnie drogą pisemną przed i w trakcie współpracy w zakresie w jakim postanowienia te nie są objęte postanowieniami niniejszego Regulaminu
 10. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres e-mail Sprzedawcy: b2b@cedrus.zgora.pl.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie platformy sprzedażowej B2B.
 12. Wszelkie zapytania dotyczące korzystania ze platformy sprzedażowej B2B należy zgłaszać Sprzedawcy drogą mailową.

 

 

CEDRUS HURTOWNIA OGRODNICZA SP. ZO.O.
ul. Rozwojowa 6, Brzezie k/Sulechowa, 66-100 Sulechów

NIP: PL 973-07-52-711   REGON: 639771777
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000555111; Wysokość Kapitału Zakładowego: 500 000,00 zł

Rachunek bankowy: Bank: BZ WBK S.A. I o/Sulechów; nr rach.: 90109015800000000119198822